نوشته‌ها

دکمه شاتر سونی

تعویض دکمه شاتر سونی

تعویض دکمه شاتر سونی آلفا A3000   تعویض دکمه شاتر سونی کیس پشت ۷ پیچ برجسته که در شکل نشان داده شده است را بردارید. پیچ ها بسیار ریز هستند، آنها را گم نکنید. آخرین پیچ را از محفظه کارت حافظه بردارید. شاسی را با…