تعویض مادربرد سونی آلفا

مادربرد سونی آلفا

تعویض مادربرد سونی آلفا A3000

تعویض مادربرد سونی آلفا

مرحله 1

مرحله ۱

کیس پشت

 • ۷ پیچ برجسته که در شکل نشان داده شده است را بردارید.

پیچ ها بسیار ریز هستند، آنها را گم نکنید.

مرحله 2

مرحله ۲

 • آخرین پیچ را از محفظه کارت حافظه بردارید.
 • شاسی را با فشار دادن کارو پشت از دوربین جدا کنید.
مرحله 3

مرحله ۳

مرحله 4- مادربرد

مرحله ۴- مادربرد

 • پس از برداشتن پشت دوربین، دو پیچ آخر در قسمت حافظه را بردارید.
 • روکش را از قسمت حافظه جدا کنید.
مرحله 5

مرحله ۵

 • ۸ پیچ متصل کننده پایه به دستگاه فلش را بردارید.
مرحله 6

مرحله ۶

 • سه پیچ باقیمانده در روکش فلزی محافظ را بردارید.
مرحله 7

مرحله ۷

 • روکش فلزی را بردارید.
مرحله 8

مرحله ۸

 • سه پیچ زیر مادربرد را بردارید.
مرحله 9

مرحله ۹

 • ۹ کابل سری متصل به بدنه دوربین را جدا کنید.
مرحله 10

مرحله ۱۰

 • در نهایت مادربرد را از روکش بردارید.