نوشته‌ها

پایه E سونی

تعویض پایه E سونی

تعویض پایه E سونی NEX-5T تعویض پایه E سونی دوربین را با یک دست و لنز را با دست دیگر بگیرید. با نگهداشتن دوربین، به طور همزمان دکمه آزاد کردن لنز را فشار دهید در حالیکه لنز را خلاف عقربه های ساعت چرخانده تا لنز جدا شود. برای بر…