تعویض فن سونی وایو VPCW211AX

مقدمه

این راهنما به نحوه تعویض فن کامپیوتر سونی وایو اشاره می کند. ابتدا باید به راهنمای تعویض کیبورد توجه نمود.

مرحله 1- کیبورد

 • در ابتدا لپ تاپ را روی سطح صاف قرار دهید.

مرحله 2

 • لپ تاپ را مقابل خود باز کنید.

مرحله 3

 • از ابزار دهانه پلاستیکی برای بلند کردن کیبورد استفاده کنید. از نزدیکترین محل به نمایشگر شروع نموده.

به اطراف لبه ها دقت کنید، ابتدا از لبه های کیبورد شروع کنید تا اینکه جدا شود.

یک کابل نواری به انتهای کیبورد متصل است. مطمئن شوید که به هنگام بلند کردن کیبورد از فریم آن، این کابل پاره نشود.

مرحله 4

 • با دست و به دقت کابل نواری را از پایه کامپیوتر جدا کنید.
 • کیبورد را بلند کنید.

مرحله 5

از پیچ گوشتی فیلیپ #0 برای برداشتن 7 پیچ استفاده کنید.

مرحله 6

 • با استفاده از اسپادگر فلزی، درزها را باز کنید.
 • قسمت خاکستری بالای لپ تاپ را از قسمت مشکی پایه باز کنید.
 • اسپادگر را در امتدای درز گذاشته، و سپس به دقت بالای آن را باز کنید.

مرحله 7

 • قسمت بالایی را بدون جدا شدن دو قسمت باز کنید.

به یاد آورید و دقت کنید که کابل نواری به دو قسمت وصل می باشد.

مرحله 8

 • از پیچ گوشتی فیلیپ #0 برای باز کردن 4 پیچ هیت سینک استفاده کنید.

مرحله 9

 • اگر چسب برق وجود دارد، آن را با انگشت بردارید.

مرحله 10

 • با استفاده از ابزار دهانه پلاستیکی، فن باز شده را بلند کنید.

مرحله 11

 • فن هنوز به سیم قرمز و زرد کوچکی متصل است، به دقت و با انگشت آن را قطع کنید.
 • فن را جدا کنید.

جهت هرگونه را هنمایی میتوانید به قسمت تعمیرات لپ تاپ سونی مراجعه نمایید.