تعویض میکروفون خازن الکرت

تعویض میکروفون خازن الکرت (Elecret) سونی بتا فیلم BMC-220

مرحله 1- میکروفون خازن الکرت

مرحله ۱- میکروفون خازن الکرت

تعویض میکروفون خازن الکرت

  • لوله مشکی واقع در سمت راست دوربین و زیر قطعه چشمی را نگهدارید.
  • میکروفون را از داخل لوله با دست بگیرید.
  • میکروفون را از لوله پلاستیکی بیرون بکشید.

تعمیر دوربین فیلم برداری