تعویض قسمت کاست سونی بتا فیلم

تعویض قسمت کاست سونی بتا فیلم BMC-220

مرحله 1- باتری

مرحله ۱- باتری

1.1

1.1

1.2

1.2

1.3

1.3

تعویض قسمت کاست سونی بتا فیلم

 • بتا فیلم را طوری قرار دهید که پشت دستگاه روی زمین، و پایین دستگاه نیز روبروی شما باشد.
 • سوئیچ RELEASE را به سمت بالا حرکت دهید تا دست به صورت پایین باشد.
مرحله 2

مرحله ۲

2.1

2.1

2.2

2.2

2.3

2.3

 • دکمه باتری را به سمت باز بچرخانید، و دریچه را باز کنید.
 • یادآوری: به هنگام وارد کردن باتری جدید، مطمئن شوید که دکمه در جهت باز باشد.
 • دقت کنید که به هنگام چرخاندن دکمه باتری، دست به سمت پایین باشد. باتری ممکن است بیافتد.
مرحله 3

مرحله ۳

 • باتری را از بتا فیلم جدا کنید.
مرحله 4- قسمت کاست

مرحله ۴- قسمت کاست

4.1

4.1

4.2

4.2

4.3

4.3

 • دو پیچ (۲ میلیمتری * ۶ میلیمتری) در پایه قسمت کاست را با استفاده از پیچ گوشتی #۱ فیلپیس بردارید.
 • دو پیچ (۲ میلیمتری * ۶ میلیمتری) در پشت بتا فیلم را با استفاده از پیچ گوشتی #۲ فیلپیس بردارید.
 • زمانی که تمام پیچ ها برداشته شدند، کاور کاست را از دوربین بلند کنید.
مرحله 5

مرحله ۵

5.1

5.1

5.2

5.2

 • قطعه نقره ای در بالای بتا فیلم را با استفاده از دست بردارید.
 • دو پیچ (۲ میلیمتری * ۶ میلیمتری) در زیر قطعه نقطه ای صاف را با استفاده از پیچ گوشتی #۱ فیلپیس بردارید. گیره فلزی نقره ای زمانی که پیچ ها برداشته شدند بیرون می آید.
مرحله 6

مرحله ۶

6.1

6.1

6.2

6.2

 • دو پیچ (۲ میلیمتری * ۶ میلیمتری) در زیر قسمت کاست و زیر بتا فیلم را با استفاده از پیچ گوشتی #۱ فیلپیس بردارید.
 • قطعه پایین قسمت کاست را بردارید.

تعمیر ویدئو پروژکتور

تعمیرات تلویزیون

تعمیرات پلی استیشن

تعمیر دوربین فیلمبرداری