تعویض دکمه پاور سونی بتا فیلم

دکمه پاور سونی

تعویض دکمه پاور سونی بتا فیلم BMC-220

مرحله 1- باتری

مرحله ۱- باتری

تعویض دکمه پاور سونی بتا فیلم

 • بتا فیلم را طوری قرار دهید که پشت دستگاه روی زمین، و پایین دستگاه نیز روبروی شما باشد.
 • سوئیچ RELEASE را به سمت بالا حرکت دهید تا دست به صورت پایین باشد.
مرحله 2

مرحله ۲

 • دکمه باتری را به سمت باز بچرخانید، و دریچه را باز کنید.
 • یادآوری: به هنگام وارد کردن باتری جدید، مطمئن شوید که دکمه در جهت باز باشد.
 • دقت کنید که به هنگام چرخاندن دکمه باتری، دست به سمت پایین باشد. باتری ممکن است بیافتد.
مرحله 3

مرحله ۳

 • باتری را از بتا فیلم جدا کنید.
مرحله 4- دکمه پاور

مرحله ۴- دکمه پاور

 • دو پیچ (۲ میلیمتری * ۶ میلیمتری) در هر سمت سوئیچ فیلتر در سمت مشکی و سفید بتا فیلم را با استفاده از پیچ گوشتی #۰ فیلپیس بردارید.
 • دو پیچ واقع در پایین دوربین در هر طرف و در سمت مشکی و سفید را با استفاده از همان پیچ گوشتی بردارید.
 • دو پیچ واقع در پایین و پشت دوربین را با استفاده از همان پیچ گوشتی بردارید.
مرحله 5

مرحله ۵

 • قطعه مستطیلی نقره ای در بالای بتا فیلم را با استفاده از دست بردارید.
 • دو پیچ (۲ میلیمتری * ۶ میلیمتری) در زیر قطعه نقطه ای صاف را با استفاده از پیچ گوشتی #۱ فیلپیس بردارید. گیره فلزی نقره ای زمانی که پیچ ها برداشته شدند بیرون می آید.
مرحله 6

مرحله ۶

 • کارو مشکی و سفید را از بتا فیلم بردارید.

دکمه پاور را از قطعه مشکی و سفید بردارید.